На малките-големи герои, с любов! * To the little big heroes, with love!


"Мъничетата трябва не само да се научат да дишат, да се хранят и да натрупат така нужните грамчета, за да поддържат телесната си температура, но и да преборят опасни усложнения и инфекции."


Онзи най-първи момент. Моментът, който никога няма да забравиш. Моментът, в който си усетила пулса на малкото биещо сърчице до своето. В който си осъзнала, че държиш в ръце настоящето и бъдещето си. Моментът, в който се превръщаш само в сълзи и междуметия. Моментът на всичко най-първо: на първото проплакване, първото докосване, първото "обичам те" (само с поглед, само с поглед), на преоткриването на едно различно и съвършено измерение на любовта. Моментът, гравиран в сърцето и паметта ти с дата, час, място. И с пулс.

That first moment. The moment you will never forget. The moment you felt the pulse of the little heart beating next to yours. In which you realize that you hold your present and your future. The moment you become in tears and intermedia. The moment of everything that's first: the first cry, the first touch, the first "I love you" (only with a look, only with a look), the rediscovery of a different and perfect dimension of love. That moment engraved in your heart and memory with date, time, place. And with a pulse.За някои родители този момент е различен. Те познават сълзите, но не и това съкровеното първо докосване. То е отложено с дни. И седмици. Те познават "обичам те", но и страха от крехкостта му. Според статистиката броят на тези родители тревожно нараства с всяка изминала година (15 млн. годишно в световен мащаб, в България над 6 хил. бебета се раждат преждевременно). Родителите на мъничетата, за които новият живот започва с борба за всяка глътка въздух и които трябва не само да се научат да дишат, да се хранят и да натрупат така нужните грамчета, за да поддържат телесната си температура, но и да преборят опасни усложнения и инфекции. За да бъде по-кратък болничния им престой и да се справят по-бързо с тези трудности, недоносените бебета имат нужда не само от специализирана болнична грижа, но и от контакт със своите родители. Над 1 млн. бебета умират всяка година в следствие на преждевременно раждане, поради усложнения.

For some parents this moment is different. They know the tears, but not the intimate first touch. It is postponed for days. And weeks. They know "I love you," but they know the fear of its fragility as well. According to statistics, the number of these parents is growing alarmingly over the past year (15 million per year worldwide, over 6,000 babies born prematurely in Bulgaria). The parents of the little ones for whom the new life begins with a struggle for every sip of air, and who must not only learn to breathe, feed and accumulate the necessary grams to maintain their body temperature, but also to overcome dangerous complications and infections. In order to shorten their hospital stay and deal with these difficulties more quickly, premature babies need not only specialized hospital care but also contact with their parents. Over 1 million babies die each year as a result of premature birth due to complications.В чест на тях - малките-големи герои 17 ноември е запазен със специален знак в календара. Световният ден на недоносените се отбелязва в над 60 страни в целия свят. Тази година на Международния ден на недоносените деца фондация "Нашите недоносени деца" отваря първия по рода си в България Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“. Откриването му е много важна стъпка, защото към момента в България няма програма за проследяване на състоянието и развитието на недоносените деца след изписването им от болниците. Семейният център за недоносените деца и техните семейства ще предоставя индивидуално проследяване на развитието на децата, както и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата от преждевременното раждане и продължителния болничен престой на децата.

In honor of these little big heroes the 17th November is reserved with a special sign in the calendar. The World Prematurity Day is celebrated in more than 60 countries around the world. This year, on this special day "Our Premature Children" Foundation opens the first Family Center for Premature Children "Small Wonders" in Bulgaria. Its discovery is a very important step, because there is no program in Bulgaria for tracking the condition and development of preterm infants after their discharge from hospitals.
Децата, родени по-рано, имат многократно по-висок риск от трудности във физическото, емоционалното, социалното, езиковото и познавателното си развитие. От своя страна, вследствие на трудностите и страха, с които родителите им се сблъскват, те често изпадат във влошено емоционалното състояние, сходно на посттравматичния стрес. Важно е семейният център да работи, за да даде шанс на родителите да са по-спокойни и да създадат грижовна среда, в която да отгледат щастливи и здрави деца.

Центърът се намира в София (ул. Патриарх Евтимий №66, вх. В, ет. 1) и от няколко седмици посреща първите си гости. Логопеди, психолози, специалисти по кърмени и физиотерапевти са част от екипа на новооткрития център. "Двама с мама"  също подкрепя дейността на Семейния център с месечни работилнички за най-малките посетители. Следете страницата на "Малки чудеса" за месечната програма!Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *